Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní a obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, či e-mailu nebo taky písemně na naši adresu.

Objednávka zboží, musí vždy obsahovat : druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné (oprávněné) za objednání a převzetí zboží, místo dodání a způsob vykládky. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě zjištěných nesrovnalostí Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká doručením objednaného zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Dodavatel si vyhrazuje také právo převést plnění objednávky na třetí osobu.

Po odsouhlasení konečné ceny objednávky zákazníkem, mu bude na jeho e-mail odeslána výzva k platbě, která obsahuje celkovou cenu objednávky a přehled o druhu a množství zboží, náklady na dopravu a manipulaci s nákladem (množství palet a výše záloh na ně, vykládka hydraulickou rukou apod.). Ceny mohou být změněny v závislosti na změně v množství objednaného zboží. Počet palet, které budou zákazníkovi fakticky účtovány, může být odlišný od původně objednaného počtu palet – zvýšené množství palet je prodávající oprávněn kupujícímu doúčtovat.

Termín dodání bude se zákazníkem sjednán telefonicky.

Zaplacením kupní ceny zákazník závazně potvrzuje svou objednávku a uzavírá tak s prodávajícím kupní smlouvu, na jejímž základě se uskuteční dodání objednaného zboží.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze stornovat e-mailem, případně telefonicky. Kupující má právo stornovat svoji objednávku bez udání důvodu, kdykoli před jejím závazným potvrzením, tj. do doby zaplacení. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené dodací podmínky. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde ke zvýšení ceny zboží na straně dodavatele prodávajícího anebo pokud není schopen zboží za jím uvedenou cenu v danou chvíli dodat z jiných důvodů. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 3 pracovních dnů).

Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena ve stanoveném termínu. Platba ze strany zákazníka se považuje za řádně uhrazenou v případě, že je nejpozději v den splatnosti (uvedený na faktuře) řádně připsána na účet prodávajícího.

4. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba se provádí (po odsouhlasení podmínek objednávky, ceny za zboží, dopravu a manipulaci a termínu dodání) jedním z následujících způsobů:

 • předem na účet prodávajícího,
 • hotově při dodání a převzetí zboží,
 • faktura se splatností ( je možné realizovat pouze u dlouhodobě spolupracujících zákazníků).

V případě platby ze zahraničí, zejména slovenský zákazník má možnost uhradit částku v euro na příslušný slovenský účet. Cena za objednávku bude přepočtena dle aktuálního kurzu české koruny vůči dalším měnám.

6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 2 až 45 pracovních dní, dle typu zboží od přijetí vaší objednávky. V případě že požadované zboží není momentálně skladem ani u našich dodavatelů. Budeme vás o tomto informovat a domluvíme s vámi případně jiný termín dodání. Konkrétní dodací podmínky budou potvrzeny po dalších upřesněních jako je : – množství a druh kupovaného materiálu – místo nakládky a vykládky – příjezdová komunikace v místě vykládky – v místě vykládky musí být přítomná osoba, která bude oprávněná jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh, jakost, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího.

7. DOPRAVA

Dopravu zboží zajišťuje prodávající. Cena za dopravu zboží a manipulaci s nákladem (množství palet a výše záloh na ně, vykládka hydraulickou rukou apod.) je stanovena podle skutečně vynaložených nákladů v souladu s podmínkami dodavatelů nebo dopravců, kteří zajišťují dodání zboží. Uvedené náklady na dopravu a manipulaci jsou zahrnuty do celkové ceny objednávky. V případě, že je doprava zboží objednána s vykládkou a dopravu tak zajišťuje vozidlo s hydraulickou rukou, bude kupujícímu účtována vykládka i v případě, že při převzetí zboží samotnou vykládku odmítne a zboží vyloží vlastními silami.

V některých případech může být doprava zajišťována zdarma, například při větším množství objednaného zboží nebo je-li dodavateli prodávajícího zajištěna bezplatná doprava.

Odmítne-li kupující převzít předmět plnění bezdůvodně, nese veškeré náklady spojené s dodáním zboží v plné výši. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů na jeho straně (např. v dohodnutém termínu není na místě dodání přítomen kupující nebo jím určená osoba nebo kupující není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží), nese kupující náklady spojené s Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu. Pokud kupující bez výhrad potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel.

8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Zakoupené zboží máte nárok do 14 dnů vrátit bez udání důvodu v neporušeném originálním obalu s veškerou dokumentací. Vrácena vám bude plná částka ceny zboží. Veškeré náklady nutné k vrácení a zpětné dopravě zboží nese ke své tíží kupující.

Záruka na komíny, komínové komponenty, krby a příslušenství

Firma SuperKominy.cz poskytuje záruku na individuální komíny ze šamotu od Keramiky Letovice, P-D Refractories CZ a PKZ Keramika Poštorná a ostatní zboží v e-shopu takto:

1. Záruka na dobu 20 let

Na bezpečnost individuálního komína ze šamotu od Keramiky Letovice za předpokladu:

 • montáž celého komína byla převedena schválenou, certifikovanou, montážní organizací,
 • ke stavbě bylo použito výhradně originální příslušenství,
 • byly dodrženy požadavky na montáž podle montážního návodu a technické dokumentace platné ke dni montáže komínu,
 • komín byl provozován pouze na určený druh paliv a spotřebičů,
 • byly splněny podmínky dle platných tech. norem ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443,
 • byly splněny podmínky kontroly a čištění komína podle platných legisl. norem vč. zdokladování,
 • komín byl opatřen vyplněným komínovým štítkem,
 • na komín včetně připojovacího spotřebiče paliv byla vydána revizní zpráva, v případě provizorního připojení byla vydána, předběžná revizní zpráva.

Záruka 20 let se vztahuje výhradně na bezpečnost při vyhoření sazí v komíně.

2. Záruka na dobu 30 let

Na bezpečnost individuálního komína ze šamotu od P-D Refractories CZ a PKZ Keramika poštorná za předpokladu:

 • montáž celého komína byla převedena schválenou, certifikovanou, montážní organizací,
 • ke stavbě bylo použito výhradně originální příslušenství,
 • byly dodrženy požadavky na montáž podle montážního návodu a technické dokumentace platné ke dni montáže komínu,
 • komín byl provozován pouze na určený druh paliv a spotřebičů,
 • byly splněny podmínky dle platných tech. norem ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443,
 • byly splněny podmínky kontroly a čištění komína podle platných legisl. norem vč. zdokladování,
 • komín byl opatřen vyplněným komínovým štítkem,
 • na komín včetně připojovacího spotřebiče paliv byla vydána revizní zpráva, v případě provizorního připojení byla vydána, předběžná revizní zpráva.

Záruka 30 let se vztahuje výhradně na bezpečnost při vyhoření sazí v komíně.

3. Na ostatní zboží v našem e-shopu se vztahuje záruka 24 měsíců dle zákona.

Uplatnění práv ze záruky:

 • oznámení o reklamaci musí být provedeno neprodleně po zjištění vady vůči firmě SuperKominy.cz,
 • oznámení musí obsahovat druh poškození, místo vzniku škody a datum dodávky,
 • oznámení musí obsahovat popis provozování, při kterém k poškození došlo,
 • předložení kopie dokladu prohlašuje kompletnost dodávky,
 • předložení oprávnění stavebníka k výstavbě komína,
 • osvědčení montážní firmy od SuperKominy.cz,
 • rozsah požadovaného plnění ze záruky bude prokazatelným způsobem podložen fotodokumentaci, umožněním osobní návštěvy zástupci firmy a pod.,
 • s komínem nesmí být do ukončení reklamačního řízení manipulováno, nesmí být demontován či jakkoliv poškozen nebo narušen,
 • musí být umožněn přístup reklamační komisi k poškozenému komínu, který musí být přístupný min. v rozsahu předepsaném ČSN 734210.

Při reklamaci uplatněné z výše uvedených záruk vyplývá nárok na náhradu vadného materiálu.

9. Slevy, akce a akční zboží

V průběhu roku nabízíme také akční zboží a zboží se slevou. Sleva a slevové poukazy je možné využít  pokladně v průběhu realizace nákupu v našem e-shopu.

Akční ceny mají omezenou platnost:

 • datem, který je uveden u produktu s akční cenou nebo v akční nabídce, nebo
 • vyčerpáním skladových zásob

Slevové poukazy:

Slevové poukazy lze uplatnit v průběhu realizace objednávky v našem e-shopu, zadáním slevového kódu z kuponu v pokladně nebo předložením kuponu na naší kamenné prodejně, případně předložením kuponu dopravci při dodání zboží.

Aktuálně máme v nabídce slevové kupony na nákup komínů s 10% slevou. Tato sleva se týká výhradně nákupu jakéhokoli individuálního komínu LETO-TERM, PD-TERM nebo PKZ-TERM.

10. Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,

prohlašujeme, že veškeré Vaše osobní údaje, které vložíte do elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebudeme zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace Vaší objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míře.

Vaše údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě rozmanitými prostředky (elektronicky, technicky, fyzicky, smluvně a administrativně). Společnost SuperKomíny přijala nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistila dodržování předpisů o ochraně osobních údajů jak interně, tak ze strany externích partnerů.

Základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů v České republice je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Účelem tohoto zákona je zajistit ochranu osobních údajů, způsob jejich zpracování v České republice a předávání osobních údajů do zahraničí, a upravit vztahy, které v souvislosti s nimi vznikají.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.