Nové dotace Operačního programu Životní prostředí

Nové dotace Operačního programu Životní prostředí

Největší kotlíkové dotace se blíží téměř do všech krajů České republiky.

Nově je možné dotace kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Operační program Životní prostředí se ve své 2. Prioritní ose zaměřuje právě na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Předmětem podpory 2.1 je dotace na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech, o kterou mohou žádat fyzické osoby po vyhlášení výzvy daným krajským úřadem. Dotace zde může dosahovat až 85% z celkových způsobilých výdajů na projekt při maximální výši 150 tisíc korun.