Návrh a výpočet spalinové cesty

Návrh a výpočet spalinové cesty

Spalinová cesta musí být navržena a provedena v souladu s normou ČSN 73 4201, konkrétně dle článku 5.1. Hlavním cílem je, aby byl zajištěn bezpečný odvod spalin, a to za všech provozních podmínek připojených spotřebičů a místně obvyklých povětrnostních podmínek. Dále musí být zajištěn jejich rozptyl do volného ovzduší. Toto platí pro komín nebo svislý kouřovod s funkcí komína. A v neposlední řadě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Požární bezpečnost musí být zajištěna ve všech prostorách, kterými spalinová cesta prochází.

Výpočet spalinové cesty se provádí v souladu s normou ČSN EN 13384-1 a (nebo) ČSN EN 13384-2.

Výpočet komínového tahu by měl být proveden ještě před samotnou instalací spalinové cesty! Výpočet ověří zajištění požadovaného odvodu spalin při mezních provozních podmínkách spotřebiče a při proměnlivém vlivu venkovního prostředí, jako teplota vzduchu, účinky větru a okolního prostředí.

Jaké podklady pro návrh a výpočet potřebujeme?

Abychom mohli připravit návrh spalinové cesty nebo provést vypočet spalinové cesty, budeme od Vás potřebovat následující podklady:

  • projekt nebo nákres situace (půdorys, řez)
  • kde se nachází stavba (vliv nadmořské výšky)
  • typ spotřebiče (výpočet reflektuje teplotu spalin na výstupu, hmotností průtok spalin a spoustu dalších vlastností, program si umí tyto parametry stáhnout z databáze, pokud je nenajde, musíme si technické parametry spotřebiče dohledat u výrobce)
  • upřesníme provedení kouřovodu (tedy způsobu, jakým bude spotřebič na komín napojen, vliv mají například kolena, délka apod.)
  • kontaktní údaje (email a telefon, abychom Vás případně mohli kontaktovat)

Cena

Výpočet a návrh spalinové cesty stojí 1.500 Kč bez DPH, jak vypadá, se můžete podívat zde. V případě objednávky komína Vám tuto částku odečteme z ceny objednávky.

Cena zahrnuje zpracování výpočtu spalinové cesty a nabídku na vhodný komínový systém s položkovým rozpisem, určíme průměr komína a doporučíme případné úpravy, pokud se bude návrh odlišovat od projektové dokumentace.

Cena je platná pro běžné bytové domy, průmyslové stavby naceníme individuálně.

Formulář

Loading

Výpočet provádíme v programu KESA ALADIN, v souladu s normami ČSN EN 13384-1 a ČSN EN 13384-2.